Persondata- og privatlivspolitik for Axus Nordic A/S

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Axus Nordic A/S indsamler og behandler personoplysninger til brug for samarbejdet med kunder, reparatører og samarbejdspartnere.

Vi behandler de oplysninger, vi modtager eller indsamler, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi er naturligvis opmærksom på, at personoplysninger behandles fortroligt og i respekt af privatlivets fred.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte personoplysninger til andet end dét, der er nødvendigt for at forsikrings- eller samarbejdsaftalen kan fungere som tilsigtet.

Vi er forpligtet til at træffe nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer uvedkommende i hænde.

Axus Nordic A/S videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves ved lov eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Axus Nordic A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget eller indhentet i forbindelse med en henvendelse, fx forsikringsbegæring eller skadebehandling.

Vore kontaktoplysninger er:

Axus Nordic A/S
Vinkelvej 9
6100 Haderslev
CVR-nr.: 39281473

Telefon: 702228070
E-mail: info@axusnordic.dk

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnumre, e-mail adresse(r) og CPR-nummer.

I tilfælde af skade endvidere, men ikke begrænset til:

Helbredsoplysninger, sygejournaler og evt. skadehistorik hos tidligere forsikrings-selskab(er), dette dog kun med udtrykkeligt, individuelt samtykke fra den berørte part og alene i dét omfang, der er nødvendigt for løsning af den konkrete opgave.

Adgang til personoplysninger

Betroede medarbejderne i Axus Nordic A/S har adgang til personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kundebetjeningen.

Personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Axus Nordic A/S videregiver alene personoplysninger i dét omfang, det er nødvendigt i forbindelse med en begæret eller indgået forsikrings- eller samarbejdsaftale. Personoplysninger kan, uden udtrykkeligt samtykke, videregives til risikobærende forsikringsselskab og samt selskabets taksatorer og vurderingsmænd.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Axus Nordic A/S videregiver ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, medmindre det er nødvendigt pga. enkeltstående, konkrete forhold, fx skade i udlandet eller repatriering af stjålne genstande.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne yde tilfredsstillende service, opfylde vore forpligtelser og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvordan indsamles personoplysninger

Axus Nordic A/S behandler personoplysninger, kunder, kundeemner og samarbejdspartnere giver os, eller vi modtager fra andre virksomheder, tjenesteydere eller myndigheder. Axus Nordic A/S kan, med udtrykkeligt samtykke, også selv indhente personoplysninger fra andre virksomheder, tjenesteydere eller myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af konkrete opgaver, fx indgåelse af forsikringsaftaler eller skadebehandling. Axus Nordic A/S kan, uden udtrykkeligt samtykke, indhente offentligt tilgængelige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnumre mv.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Et samtykke kan altid tilbagekaldes. Dette gøres ved skriftlig henvendelse vha. ovenfor angivne kontaktoplysninger.

Hvis et samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af allerede foretaget databehandling på baggrund af tidligere meddelt samtykke, men har først virkning fra tidspunktet for tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykke kan have indvirkning på selskabets erstatningspligt.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte personer eller væsentlige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Axus Nordic A/S.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn fra Axus Nordic A/S.

Varemærker / trademarks

Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrerede

varemærker og beskyttede firmanavne, som alene anvendes til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Cookies